Obuka njegovatelja iz Kinaesthetike

Njegovatelji Crvenog križa/krsta grada Tuzla su u periodu od 2013. do 2018. godine imali 5 treninga iz Kinaesthetike u vidu osnovnog i naprednog kursa. Sa zadovoljstvom možemo reći da su svi njegovatelji prošli obuku i stekli stučno osposobljsvanje za rad na terenu po pitanju Kinaesthetike.

Termin Kinaesthetick se može prevesti kao ” umjetnost/znanost o saznanju percepcije pokreta”

Kinaesthetics se bavi sljedećim sadržajima:

  • Diferencirani razvoj i svjesna percepcija vlastitog kretanja.
  • Razvoj vlastitih kapaciteta kretanja, odnosno zdravo i fleksibilno korištenje pokreta u privatnim i profesionalnim aktivnostima.
  • Diferencirane analize ljudskih aktivnosti na temelju iskustva u Kinaesthetics.
  • Mogućnost korištenja vlastitog pokreta u kontaktu sa drugim ljudima sa ciljem da te osobe budu podržane pri svom kretanju u okviru svoje efikasnosti I kompetencija.

Kinaesthetics prema navedenim sadržajima pristupa na dva načina. S jedne strane koristi instrumente i metode za sortiranje i razumijevanje individualnih iskustava na način da promovira svijest o kvalitetu, kao i razlike pokreta u svakodnevnim aktivnostima. S druge strane Kinaesthetics omogućava kognitivno suočavanje sa teorijskim osnovama i naučnim istraživanjima. Kombinacija ova dva pristupa predstavlja inspiraciju i inovativnost Kinaesthetics.

Pokret je osnova života. Senzibilizacija o saznanju pokreta i razvoj vještine pokretanja mogu kod ljudi svih dobnih skupina doprinijeti unapređenju zdravlja i pružiti podršku u procesu učenja. Kinaesthetics može pomoći pri otkrivanju novih mogućnosti kretanja, te rješavanju bolova u leđima, napetosti mišića ili drugih fizičkih smetnji koje nastaje kao posljedica rada. Takođe, kod starijih osoba poboljšava pokretljivost i neovisnost kroz povećanje kreativnosti i fleksibilnosti (npr. kod dugotrajne izloženosti stresu).
Kinaesthetics pomaže u praćenju i njezi novorođenčadi, starijih osoba, osoba s invaliditetom i bolesnika. Učinak je vidljiv uvijek u dvostrukom smislu, kako kod njegovatelja, tako i kod osobe kojoj se pruža njega. Korist je obostrana. Pri oblikovanju intervencije njege kao interakcije koja se zasniva na temeljima Kinaesthetics, napredci su vidljivi ne samo kod osobe koja se njeguje, nego se na taj način unapređuje i zdravlje njegovatelja.
Organizacija kroz Kinaesthetics ima mogućnost da praktičnu kompetentnost, kao i samoodgovornost radnika ciljano unapređuje, ali može biti i ključni faktor pri organizaciji i razvoju kvaliteta.
Kinaesthetics pomaže pri učenju i razvijanju procesa poštivajući neovisnost (autonomiju), a doprinoseći kvaliteti života svih zainteresovanih strana.

kinestetika 4 kinestitka 3 kinestika1 kinestetika kinestetika 2

 

Posted in Aktivnosti.