Iz Budžeta Grada Tuzla izdvojeno 200.000,00 KM za podršku realizaciji programa njege i pomoći u kući

U februaru mjesecu 2021. godine Crveni križ grada Tuzla potpisao je Ugovore o dodjeli i načinu korištenja sredstava iz Budžeta Grada Tuzla sa Službom za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu Grada Tuzla.

Realizacijom ovog programa, te stalnim radom na poboljšanju kvalitete rada naših zaposlenika angažovanih u Centru za njegu i pomoć u kući,  nastojimo olakšati svakodnevni život starijim, iznemoglim osobama u toplini njihovih domova.

U programu njege i pomoći u kući angažovano je ukupno 18 njegovatelja/ica i jedna medicinska sestra koja je ujedno i Odgovorna sestra u Centru za njegu i pomoć u kući.

Zahvaljujući podršci i razumijevanju Gradske uprave, Gradskog vijeća i Gradonačelnika Grada Tuzle, uspjeli smo za proteklih sedam godina od Projekta, uspostaviti sistem, na način da se ove aktivnosti od početka 2021. godine finansiraju iz Budžeta Grada Tuzle u visini od 200.000,00 KM i dijelom od pomažuće članarine korisnika Programa.

Pomoć i njega u kući izvan gradske zone grada Tuzla

U novu godinu smo zakoračili sa idejom proširenja Programa njege i pomoći u kući iz užeg jezgra grada prema udaljenijim mjesnim zajednicama, koji se u Crvenom križu realizira puni tri godine. Kao kontinuitet našega rada je nastavak finansiranja Projekta od strane Švicarskog Crvenog križa, ali i uključivanje Gradske uprave i Budžetskih sredstava koja nam omogućuju proširivanje Projekta. U namjeri da od 01.03.2017. godine otpočnemo naše aktivnosti u udljenijim mjesnim zajednicama održali smo par sastanaka sa predstavnicima mjesnih organizacija Crvenog križa iz nekoliko mjesnih zajednica. Do sada smo izvršili anketirenje oko 20 potencijalnih novih korisnika. Imajući u vidu da postoji interes i u prigradskim mjesnim zajednicama za ovu vrstu pomoći našim sugrađanima, organizovali smo sastanak sa prestavnicima Gradske uprave koji je održan 16.02.2017. godine i dogovorili konkretne aktivnosti, sa ciljem da od narednog mjeseca proširimo projekat na mjesne zajednice Husino, Ljubače, Gornju Lipnicu, sa tendencijom proširenja na mjesne zajednice Obodnica, Breške i Dokanj. U subotu 18.02.2017. godine stručno osoblje Crvenog križa će izvršiti procjene potreba na terenu i shodno rezultatima istih, sačiniti plan pružanja njege i pomoći u kući.